Regulamin

Regulamin korzystania z podstawowego zestawu usług platformy „Tukan”
§ 1
Użyte w treści niniejszego regulaminu definicję mają znaczenie nadanie im poniżej:
Cookies – pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin;
Dzień roboczy – dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Twórca – Polskie Stowarzyszenie HL7, ul. T., Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658250, NIP: 7010655025;
Strona – strona internetowa działająca pod adresem http://tukan.online;
Platforma – platforma „Tukan” na Stronie, którą udostępnia Twórca w postaci narzędzia informatycznego służącego do sprawdzania zgodności testowych dokumentów medycznych oraz systemów IT użytkowników z określonymi specyfikacjami i standardami HL7 oraz profilami IHE;
Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania Platformy;
Użytkownik – użytkownik Platformy.

§ 2
1. Na zasadach określonych w Regulaminie, Twórca udostępnia Użytkownikom Platformę, bezpłatnie, na czas nieokreślony.
2. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy lub niedokładność wyników otrzymywanych poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych udostępnianych za pośrednictwem Platformy.

§ 3
1. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dostęp do sieci Internet za pośrednictwem urządzenia stacjonarnego lub mobilnego i korzystająca z przeglądarki internetowej, posiadającej konfigurację umożliwiającą przechowywanie plików Cookies oraz posiadająca aktywne konto poczty elektronicznej, która jednocześnie:
a. Dokona zgłoszenia wniosku o przyznanie dostępu do Platformy z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie http://tukan.online/dolacz-do-pilota/;
b. Poda w zgłoszeniu nazwę firmy, w której jest zatrudniona lub z którą współpracuje;
c. Poda swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego;
d. Zaakceptuje postanowienia Regulaminu po zalogowaniu się do platformy z wykorzystaniem danych przekazanych przez Twórcę w mailu przesłanym na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w procesie uzyskiwania dostępu do Platformy jest Twórca, który przetwarza te dane osobowe jako niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści oraz zmiany lub rozwiązania umowy o udostępnianie Platformy oraz wyłącznie w celu prawidłowego udostępniania Platformy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992 – tekst jednolity).
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych przekazanych w toku procesu uzyskiwania dostępu do Platformy. W celu realizacji powyższego uprawnienia Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie na adres poczty elektronicznej rejestracja@hl7.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby Twórcy.
4. Twórca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, realizuje zgłoszone uprawnienie Użytkownika i informuje o tym fakcie Użytkownika w mailu zwrotnym, przesyłanym na adres poczty elektronicznej, z której Użytkownik przesłał swoje żądanie.
5. Usunięcie danych osobowych Użytkownika jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o udostępnianie Platformy ze skutkiem natychmiastowym. W celu ponownego uzyskania dostępu do Platformy, Użytkownik obowiązany jest złożyć ponownie wniosek, zgodnie postanowieniami Regulaminu.
6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udostępniania mu Platformy.

§ 4
1. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz rozpoczęcia korzystania z Platformy po pierwszym zalogowaniu się zgodnie z danymi przekazanymi przez Twórcę zostaje nawiązana pomiędzy Twórcą a Użytkownikiem umowa o udostępnianie Platformy, a Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. W ramach udostępniania Platformy, Twórca udostępnia następujące usługi weryfikacyjne:
a. Walidację zgodności przekazywanych przez Użytkownika elektronicznych, testowych dokumentów medycznych z następującymi specyfikacjami:
i. Standardem HL7 CDA;
ii. Polską Implementacją Krajową HL7 CDA;
b. Weryfikacji poprawności wywołania podstawowych interakcji profilu IHE XDS.b;
i.
3. Podstawowy zakres testów udostępnionych na Platformie określony w p. 2 może zostać rozszerzony o kolejne usługi weryfikacyjne. Taka zmiana zakresu usług nie wymaga zmiany Regulaminu.
4. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy do sprawdzania właściwości prawdziwych dokumentów medycznych. W szczególności dokumenty sprawdzane przy wykorzystywaniu Platformy nie mogą zawierać prawdziwych danych osobowych.
5. Użytkownik może wykorzystywać Platformę wyłącznie w pracach badawczo-rozwojowych, pracach związanych z produkcją oprogramowania, jego zamawianiem i odbiorem od wykonawcy oraz wdrażaniem rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia

§ 5
1. Użytkownikowi przysługuje prawo własności danych uzyskanych w wyniku korzystania z Platformy.
2. W zamian za udostępnienie Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Twórcę danych uzyskanych w wyniku korzystania z Platformy, tj. liczby i rodzajów przeprowadzonych testów oraz ich wyników.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 będą wykorzystywane przy przygotowaniu raportów zbiorczych na temat wykorzystania Platformy na podstawie Regulaminu. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej nie będą publikowane w raporcie zbiorczym w sposób umożliwiający ustalenie, którego użytkownika dotyczą.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 mogą zostać wykorzystane w celu tworzenia kolejnych wersji Platformy, stosowanych specyfikacji i programów testów.

§ 6
1. Regulamin udostępniany jest na Stronie.
2. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać mu udostępniony w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika.
3. Twórca stosuje następujące sposoby zabezpieczenia danych dotyczących Użytkownika przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich: szyfrowanie danych sesji za pomocą protokołu TLS oraz ograniczenie dostępu do danych użytkowników w bazie LDAP oraz w bazie systemu CMS WordPress wyłącznie dla uprawnionych administratorów.

§ 7
1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy należy przesyłać drogą mailową na adres poczty elektronicznej rejestracja@hl7.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby Twórcy.
2. W przypadku, gdy przesłana przez Użytkownika reklamacja zawiera treści niejasne lub niepełne, Twórca wezwie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany we wniosku o uzyskanie dostępu do Platformy, do wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, przesyłanego na adres poczty elektronicznej, z której nadesłano reklamację, wraz z pouczeniem, że w przypadku braku zastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, Twórca jest uprawniony pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
3. Twórca prześle odpowiedź na reklamację na adres poczty elektronicznej, z której została ona nadesłana.

§ 8
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie.
2. Twórcy przysługuje prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na Stronie.